Hvordan finne arkivene?

Hvalfangstarkivene i Vestfoldmuseene fordeler seg i dag på tre institusjoner:

• Hvalfangstmuseet
• Vestfoldarkivet
• Slottsfjellmuseet

Mer om Vestfoldmuseenes hvalfangstarkiver.

Det finnes også dokumentasjon knyttet til hvalfangst på Statsarkivet i Kongsberg og på Riksarkivet. Materiale som oppbevares i statlige institusjoner er for det meste innsendte oppgaver, statistikk, korrespondanse og saksbehandling i relevante departementer og organer.

Hvem er arkivskaper?

Når man leter etter informasjon i et arkiv, er det en fordel å kjenne arkivskaper. Med arkivskaper menes den som har skapt materialet; altså den virksomhet arkivmaterialet er et resultat av. Dette kan være en person, en organisasjon eller en bedrift. Grunnen til at dette er viktig, er at arkivmateriale alltid er ordnet og registrert etter arkivskaper.

Leter man etter en person som har vært på hvalfangst, forutsetter det at man kjenner til enten rederiet/hvalfangstselskapet vedkommende arbeidet i, eller navnet på båten. Er man usikker på dette, innebærer det en god del leting i flere arkiver. Det finnes nemlig ikke noe overordnet register over personer som har vært på hvalfangst. Kjenner man derimot til selskapet, kan man hente inn opplysninger ved å se på mannskapslister og/eller avregninger (lønningslister). Foruten disse to nevnte oversiktene, kan man også finne personopplysninger i arkivserier som inneholder forhyringskontrakter. Denne typen materiale finnes imidlertid ikke i alle arkiver. Vestfoldarkivet samarbeider med Dis-Vestfold om på sikt, å gjøre mannskapslister fra hvalfangstselskapene digitalt tilgjengelig.

Søk i Arkivportalen

Arkivportalen er et naturlig sted å begynne når du er på jakt etter et arkiv. Arkivportalen er den nasjonale nettkatalogen for arkiver i Norge. Her kan du søke etter de arkivene du måtte være ute etter. Alle arkiver er ikke publisert på Arkivportalen ennå. Finner du ikke det du er ute etter, ta kontakt med den institusjonen du tror kan ha det arkivet du er interessert i. I Vestfoldmuseene finner du hvalfangstrelaterte arkiver i flere avdelinger/institusjoner.

Arkivkatalogen som hjelpemiddel

Når du skal finne frem i et arkiv, er det nyttig å kjenne til hvordan arkivmaterialet er organisert. Arkivkatalogen, som er et register over alle delene i et arkiv, er et nyttig hjelpemiddel inn i materialet. Normalt vil en arkivkatalog vise antall arkivstykker (det vil si arkivets protokoller og arkivbokser) og angi hva disse arkivstykkene inneholder, men noen kataloger kan også gi informasjon om de enkeltmappene som finnes i hvert enkelt arkivstykke.

Tilgang til arkivmaterialet

Når du så har funnet frem til et arkiv av interesse, kan du kontakte institusjonen som eier arkivet for å be om tilgang til å se på materialet. I utgangspunktet er alle arkivene tilgjengelig for publikum, men enkelte deler av arkivet kan være påført restriksjoner fra arkivskapers side og dermed være unntatt offentlighet.

Du er velkommen til å kontakte Vestfoldmuseene. Vestfoldarkivet sitter på spesialkompetanse om arkiver og framfinning, mens Hvalfangstmuseet har spesialkompetanse på hvalfangsthistorie i tillegg til at de har brukt arkivmaterialet til forskning og således sitter på mye detaljkunnskap om arkivene.

Vestfoldarkivets lesesal er åpen onsdag og fredag fra 09.00 – 15.00.

Illustrasjon av arkivbokser med logoen til Vestfoldmuseene

Allment arkivskjema

For å finne frem i arkivkatalogen, er det nyttig å kjenne til organiseringen av et arkiv. De mest brukte seriene (allment arkivskjema) er:

A – Møtereferater fra styre- og generalforsamlinger
B – Kopier av utgående brev
D-E –Sak og korrespondanse, gjerne inndelt i mange underserier
O – Spesialserier knyttet til virksomheten
P – Personalforvaltning, mannskapslister og oversikter over medlemmer
Q – Eiendomsforvaltning og inventar
R – Regnskap, inndelt i mange underserier
S – Statistikk
T – Kart og tegninger
U – Fotografier og film
Z – Referansemateriale og avisutklipp

Arkivskjemaet angir faste plasser eller signaturer for hver enkelt arkivserie. Denne inndelingen benyttes av de fleste større arkivinstitusjoner, og for brukerne betyr en slik standard at de raskere og enklere kan orientere seg i de forskjellige arkivene.

• Les mer om Vestfoldarkivets lesesal.
• Hvordan søke i Arkivportalen.