Hvalfangstarkivenes betydning

logo-Hvalfangstarkivene


Hvalfangstarkivene er et unikt kildemateriale både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. I nominasjonen til Norges dokumentarv ble seks enkeltdokumenter valgt ut som monumenter for denne hvalfangsten og arkivene som er skapt som resultat av denne. Dokumentene representerer et fenomen av unik karakter.

Hvalfangstnasjon

Norge var i en årrekke verdens største hvalfangstnasjon. Gjennombruddet for den moderne hvalfangsten er knyttet til Svend Foyns virksomhet ved Finnmarkskysten omkring 1870.

Det har vært vanlig å operere med tre faser i den moderne kommersielle storhvalfangsten: Finnmarksfangsten 1864-1905, Verdensfangsten ca. 1883-1930 og Den pelagiske hvalfangsten, især etter 1925. Den siste norske pelagiske hvalfangstekspedisjonen til Antarktis ble gjennomført i 1967-68.

I årene før første verdenskrig representerte hvalfangsten den største norske industrivirksomheten utenfor landets grenser. I 1912 var hele 58 norske hvalfangststasjoner i virksomhet verden over.

Betydning for norsk økonomi

Hvalfangsten var en vekstnæring av stor betydning for norsk økonomi. I 1930 ga hvalfangsten 20 ganger mer i utbytte pr. deltaker enn de norske fiskeriene.

Næringen var viktig nasjonalt og regionalt med etablering av oljeraffinerier og annen industri.

Hvalfangsten la også grunnlaget for at flere hvalrederne kunne slå seg opp på skipsfart etter andre verdenskrig.

Rikt kildemateriale

Kildene til den moderne kommersielle hvalfangstens historie er rike, og Vestfoldmuseene forvalter store deler av dette materialet, nærmere 450 hyllemeter. Hovedtyngden oppbevares ved Hvalfangstmuseet, men også Slottsfjellsmuseet og Vestfoldarkivet oppbevarer sentrale arkiver. Arkivmaterialet kan grupperes i arkiver etter selskaper, interesseorganisasjoner, privatpersoner og minnemateriale (intervjuer m.m.). I tillegg finnes det også atskillig arkivmateriale relatert til hvalfangsten både i kommunale og statlige arkiver. Det finnes også relevante arkiver i privat eie både i Norge og utlandet, og flere utenlandske arkivinstitusjoner har viktig materiale til belysning av norsk hvalfangsthistorie.

Kulturrådets nettside om Norges dokumentarv - klikk på bilet for å komme til nettsiden.

Noregs dokumentarv

Noregs dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register, oppretta i 1992, er eitt av mange UNESCO-program for å gje eit nødvendig løft for å synleggjere og redde kulturarven.

Det finst register på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå. I Noreg heiter registeret Noregs dokumentarv.

Noregs dokumentarv skal synleggjere kulturarv i Noreg i form av dokument, arkiv, manuskript, audiovisuelt materiale med meir. Privatpersonar, organisasjonar og institusjonar kan fremje søknader og det er nominasjonsrunde annakvart år.

Det er Den norske komiteen for verdens dokumentarv som administrerer programmet i Noreg. Kulturrådet er sekretariat for komiteen.

Noregs dokumentarv på Kulturrådets nettside.

pdf-iconNominasjonen av Hvalfangstarkivene