Mappe 1 – brev 4/7-1911 (side 3)


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

A1326EaL00010010004


Om innholdet

Avsender: «The Crown Agent for the Colonies»

Avtaleteksten for å leie jord ved Deception Harbour, Sør-Shetlandsøyene. Gjennom 10 avtalepunkter redegjøres det i dokumentet for hvilke betingelser som følger med konsesjonen.

Avtalen var gjeldene for 21 år og gav Hektor en eksklusiv rett til å oppføre en «hval fabrikk». Punkt to i avtalen var sentralt; de britiske myndighetene ville at konsesjonsinnehaveren måtte være i stand til å gjennomføre en «full utnyttelse» av hvalskrottene. Selskapet skulle kunne bearbeide minst fem blåhvalenheter per dag. Punkt seks og sju tar opp samme problemstilling; den enorme sløsingen med hvalressursene som forekom. Britiske myndigheter kunne rapportere om mer enn 3000 råtne hvalskrotter som lå igjen etter avsluttet fangst. De selskapene som fikk konsesjon ville få enerett på å opparbeide alle hvalskrottene som lå igjen i Deception Harbour. Selskapet skulle ikke alene ha ansvar for «full opparbeidelse» av egen fangst, men også ha ansvar for å rydde blant etterlatte hvalskrotter tilsvarende fem blåhvalenheter per dag.

Kommentar: En blåhvalenhet var satt til 4 knølhval = 1 ½ finnhval = 1 blåhval

Informasjon om arkivet

Lenke til Arkivportalen og mappen dokumentet er fra – arkivstykke A1326/Ea/L0001/0001

Mappen 0001 inneholder korrespondanse mellom selskapet N. Bugge i Tønsberg og The Crown Agent for the Colonies i London i perioden 1911-1920.

The Crown Agent hadde blant annet ansvar for avregning for lisensene. I saksmappen finnes korrespondanse for betaling av avgifter til de britiske myndighetene og dokumentasjon på hvilke skip som fikk fangsttillatelse.

Korrespondansen fra 1911 er digitalisert her.