Første brev fra Grytviken – side 8


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. april 1912 - side 8


Transkribert tekst

Der findes nogen bra karer iblandt ogsaa, saa her er slet ikke bare «ramp». Men som dere vil forstaa, er elementerne noksaa blandede. Omgangstonen blir derfor derefter. Hvalsproget har sine blomstrende og saftige kraftuttryk og der spares i almindelighet ikke paa konfekten. Men snilde og godslige er de fleste og paa bunden findes der adskillig hjertevarme tiltrods for det haarde klima, det anstrengende arbeide og de haarde kaar. – Dette er altsaa min menighet. – Hvordan skulde jeg nu gripe arbeidet an? – Allerede den første eftermiddag efterat arbeidet er endt gaar jeg bort i barakken og gir mig i snak med dem. Jeg har lyst til at sse hvordan de bor og hvordan de har det. De bor omtrent som jernbanearbeiderne, mange (18-20) i hvert rum med 3 køier over hverandre som i en ruff. Vi snakker om løst og fast; jeg vil gjerne bli litt kjendt med karerne. Vi kommer ogsaa litt ind paa mit arbeide og jeg faar straks rede paa bl.a. hvordan det staar til med sangforeningen faar tale med den ledende mand der og vi blir enige om at se at faa den igang igjen efterat den nu en stund har sovet. Alle jeg møter er elskværdige og forekommende. Jeg beser ogsaa spisebarakken og kjøkkenet; begge er rummelige og pene. En passiar maa jeg ogsaa slaa av med overkokken, som skal skaffe mat til alle de sultne munde. – Jo, de er hyggelige folk allikevel, disse hvalfangerne. – Første gudstjeneste tillyses til skjærtorsdag. I forsamlingshuset er prækestol, orgel og bænker i orden. – Gudstjenesten er forbausende godt besøkt. Jeg holder gudstjeneste ikke med hele ritualet, da det jo ikke er i nogen kirke, men kun med kollekt, epistel, evangelium og præken med salmesang. Det var rart at se med hvilken opmerksomhet de fulgte med. det som disse folk trænger er ikke religiøst prat, heller ikke filosofiske overveielser og fine tankebygninger. Nei, det de trænger er mandig, kraftig kristendom. Næste gudstjeneste her i Grytviken var 1. paaskedag. Den var endnu bedre besøkt, om end huset endnu ikke var helt fuldt. De gamle kjendte paaskesalmer lød ret kraftig fra de haarde mandsstemmer

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen