Første brev fra Grytviken – side 4


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 15. april 1912 - side 4


Transkribert tekst

stiger iland. Den gamle sekretær Vold møter os paa bryggen og fører os op til «slottet» (hvor «kongen» og «dronningen» bor), dvs bestyrer C A Larsens hus. Det er et en-etages hus med kvistværelser omtr. som på en liten norsk bondegaard. I forstuen tar fruen meget elskværdig imot os og ønsker os velkommen. Hun er en meget elskværdig og dannet dame. Vi føres ind i en hyggelig møbleret stue, hvor endog et nyt og godt piano pranger i det ene hjørne. Vi forestilles her efterhaanden for familiens og «slottets» øvrige medlemmer. Først bestyrerens datter, en ung ca 19-aarig dame, som har været hernede en 4 maaneders tid og kanske blir endnu nogen tid, ialfald til fruen reiser hjem. Hun spiller udmerket godt piano og underholder os med musik om aftenen og fungerer som organist i forsamlingshuset, hvor der er et godt orgel. – Saa kommer bestyreren selv, en mand mellem de 50 og 60, struttende av energi og kraft, fuldt optat av forretninger og i ivrig travl virksomhet, pratsom og spøkende som faa, en egte skippertype av den gamle skole. – «Naa saa det er den nye presten! Ja De skulde nu egentlig hat juling med det samme De kom; men velkommen allikevel da!» – og dermed et kraftig ærlig skipperhaandtryk. – Det var den velkomsthilsen jeg fik. Dermed var bekjendtskap gjort med familiens medlemmer. – Saa var det de andre, doktor Michelet, en flink samvittighetsfuld og hyggelig mand i 50 aarsalderen, – ogsaa pratsom og fuld av historier, naar han er i godlune, hvad han i almindelighet er . Dermæst Mr. Wilson, den engelske magistrat, en typisk engelskmand, med engelsk dannelse og god kjendskap til alt engelsk men med faa eller ingen sprogkundskaper utenom engelsken. Tiltrods for at han har været her et par aar kan han endnu saagodtsom intet norsk. Det er imidlertid morsomt at diskutere forskjellige spørgsmaal med ham. Derved holder jeg jo ogsaa engelsken vedlike. – Saa er det de forskjellige formænd – og bestyrerne for kokerierne. De spiser ogsaa ved Larsens bord. Flere av dem er mænd som er inde paa litt av hvert, hyggelige at snakke med.

Om transkripsjonen

Transkribert av Inger-Lise Ackenhausen, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen