Brev fra 17. august 1914 – side 9


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 17. august 1914 - side 9


Transkribert tekst

VII.
omkring paa hele øen. Da der kun var en prest tilstede, maatte indvielsen foretas med de nødvendige tillempninger av alterbokens kirkeindvielsesritual, en tillempning hvortil Kristiania biskps tillatelse paa forhaand var indhentet. Kirkegaarden i Grytviken var allerede indviet tidligere i [23 mai] 1912. Kirken kom færdig opsat og malt paa ialt ca 16000 kr. Den har ca 18000 sittepladse, et litet sakresti og et nogenlunde rummelig læseværelse. Ved at reise sin egen kirke har hvalfangerne tat et kraftig løft. Der er derved pgsaa skapt nogen garanti for det kristelige arbeides fortsættelse. Naar kirkebygningstanken saa hurtig har ladet sig gjennemføre, skyldes dette i første række hvalfangstbestyrer C.A. Larsens personlige offervilje og aktive interesse for saken.

Av andre resultater kan nævnes at foredragene og underholdningsaftnerne kanske i nogen grad bidrog til at trække arbeiderne bort fra barakkelivets frraaende indflydelse med dets hasardiøse kortspil og lidderlige snak. – Et godt hjertelag og en sjelden offervilje kunde man ogsaa ofte møte paa bunden hos disse mennesker. Naar nogen døde og efterlot sig enke eller uforsørgede børn i trange kaar blev der samlet ind penge til de efterladte og ved slike og lignende anledninger var hvalfangerne svært spandable. Til en arbeider der mistet sin høire arm ved ulykkestilfælde blev der bare i Grytviken indsamlet ca henved 3500 kr. for at nævne et exempel blandt flere. Denne offervilje maa man dog ikke neppe betragte som en frugt av kristelig præken; den er et utslag av den brorskapsfølelse, som paa forhaand findes blant arbeiderklassen ogsaa blandt de lavest sunkne blant dem.

Betydningen av at folk, der for en stor del er kommet paa skyggesiden av livet, paa et saadant sted og under saadanne livsforholde møtes av et kirkehus, hvor klokkerne kalder til at høre livets evangelium (skal jeg ikke dvæle nærmere ved) og hvor de har en prest, som kan

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen