Brev fra 17. august 1914 – side 7


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 17. august 1914 - side 7


Transkribert tekst

V.
At et kristelig arbeide blant hvalfangerne hadde sine særegne vanskeligheter er umiddelbart indlysende. At danne en menighet blandt samfundets bærme, der har kulturens forbandelser over sig er ingen let opgave. Hvalfangstarbeidernes hele aandelige og legemlige beskaffenhet frembød kanske den største vanskelighet. En anden vanskelighet var stedets ensomme og isolerte beliggenhet. Postforbindelsen var yderst sjelden, hver anden eller tredie maaned, og impulserne itenfra var faa. Sammen med dette virket ogsaa det haarde klimat og selve hvalfangstarbeidets og barakkelivets forraaende art. – Det kunde derfor ofte hænde, at folk som kom derned forholdsvis elastiske og mot tilsynelatende mottagelige efter nogen maaneders ophold sank hen i en tilstand av aandelig sløvhet og likegyldighet. Det tildels daarlige forhold mellem arbeiderne og arbeidsherrerne bidrog heller ikke til at lette prestens arbeide. Dertil kom, at presten stod helt alene og baade i det kristelige og det kulturelle arbeide var uten aktiv støtte. Presten var eneste taler og eneste foredragsholder. Han kunde i høiden bevæge nogen til at læse op likesom sangforeningen naturligvis gav sit bidrag til underholdningen. Men bortseet herfra var prestens stilling i alt arbeide temmelig isoleret. Den teologisk-kollegiale omgang med likestillede eller likesindede maatte man helt undvære. Det følte ogsaa i enkelte vanskelige tilfælder og vanskelige situationer som et savn at man var helt avskaaret fra at søke en ældre erfaren sogneprests eller en biskops veiledning raad og støtte. Jeg Man kunde enkelte gange ha følelsen av, at arbeidet var et sisyfos-arbeide. Med alt sit stræv utrettet man litet eller intet og aldrig fik man følelsen av at ha utrettet nok, knapt nok av at man hadde gjort sin pligt. Da arbeidet helt hadde bybrottets karakter, laa det dog i sakens natur, at det mere maatte bli et rydnings- pløynings- havrnings- og saanings- arbeide end et indhøstningsarbeide. – Naar man tar

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen