Brev fra 17. august 1914 – side 6


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 17. august 1914 - side 6


Transkribert tekst

IV.
Ved siden av de officielle gudstjenester og andagter var sykebesøk og sykehusandagter et godt middel til at række mere mottagelige sjæle, og man kunde merke adskillig sindsforandring hos folk, som i længere tid hadde ligget paa sykehus. En særlig anledning til at virke blandt de syke frembød sig under en tyfus-epidemi i juni – september 1912. Der var da adskillig mottagelighet at merke, saavel hos de syke som hos de friske, noget der kunde merkes paa et litt bedre besøk til gudstjenesterne. Under denne tyfusepidemi fik presten anledning til at hjælpe doktoren med sykepleien, noget der kanske ogsaa bidrog litt til at aapne de sykes hjerter for ordet og gi presten flere anledninger til at gi de døende trøst.

Særlige anledninger til at række masserne var begravelserne. Arbeiderne mødte da gjerne mandjevnt op, selv de som ikke kom til de regelmessige gudstjenester og som man ellers kun hadde anledning til at række ved julefesterne eller de andre høitider. – Der blev ogsaa drevet utstrakt traktatutdeling.

Den kulturelle del av opgaven søktes løst ved avholdelse av foredrag, aftenunderholdninger med oplæsning sang og musik. Foredragene var dels historiske, dels litteraturhistoriske og dels (ogsaa) etiske, likesom ogsaa avholdsforedrag og sedelighetsforedrag blev avholdt. Foredragene var gjerne i alm godt besøkt og paahørtes med stor interesse. En sangforening, som med enkelte abrytelser var igang fra april 1912 til apriil 1914, og som presten dirigerte, var til megen hygge og glæde, idet den gjerne sang ved aftenunderholdningerne paa foredragsaftener og juletræfester. Sangforeningen dannet i nogen grad et bindeled mellom presten og arbeiderne og bidrog kanske litt til at trække enkelte av arbeiderne bort fra det forraaende barakkelivs uheldige indflytelse.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen