Brev fra 17. august 1914 – side 4


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 17. august 1914 - side 3


Transkribert tekst

II.
juni – oktober. I New Fortuna Bay, som ligger 2 à 3 timers sjøreise fra Grytviken, har aktieselskapet «Ocean» sin landstation, hvor i fangstsæsonen ca 100 à 150 mand er beskjæftiget.

De folk som kommer paa hvalfangst er et broget folkefærd. Særlig er det argentinske selskap «Compania Argentina de Pesca»s arbeidsstok, der for en meget væsentlig del rekrutteres fra Buenos Aires et noksaa blandet selskap. De forskjellige nationaliteter er repræsenteret og neppe halvparten av arbeidsfolkene i Grytviken er nordmænd. Dertil kommer, at en stor del av dem for ikke at si de fleste er havarerte individer, som saavel aandelig som legemlig er nedbrudt, for ikke at si ødelagt. Der er løsslupne forbrydere og rømte sjøfolk, som er kommet paa kant med tilværelsen og neppe har været i sit hjemland de sidste 15 a 20 aar. En stor del av dem er  – som det for menneskelige øine ser ut til – haabløst nedsunket i drik og usedelighet. Deres aandelige nød er saa stor, at kun meget faa av dem er sig den selv bevidst. De fleste har derfor i sit ustadige og omfladdende liv tapt enhver forbindelse med kirke og kristendom. De fleste har liten eller ingensomhelst aandsinteresse, end si da kristelig interesse. – Paa aktiselskapet «Ocean»s landstation i New Fortuna Bay var forholdene i saa henseende noget bedre, da folkene her hyrtes hjemmefra Norge. Dog fandt man ogsaa her meget av det samme. – Et gode var det, at der i almindelighet ingen spirituøse drikke var at faa tak i (fat paa) paa øen.

Foruten de tre nævnte selskaper driver ogsaa fem andre selskaper hvalfangst paa Syd Georgia; hvorav tre har landstationer og to driver med flytende kokerier av dem 3, men da disse fem selskaper ikke var med om at kalde prest til at virke blant sine

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen