Brev fra 17. august 1914 – side 10


Beveg muspeker over bildet for å zoome.

Pastor Løkens brevsamling - brev datert 17. august 1914 - side 10


Transkribert tekst

VIII
være sammen med dem i høitid og yrke, til søndags og hverdags, i sorg og i glæde, og som kan være med at sætte et kristelig præg paa deres samvær – skal jeg ikke dvæle nærmere ved. – Og Hvad ordets virkning i det skjulte, i det vide og det brede angaar, kan man vel heller ikke straks peke paa den og si, se her eller der! Ordet har allikvel sin virkning og det har det nok ogsaa hat, naar det har lydt blant hvalfangerne paa Syd Georgia for de mange som for de faa, oftest kanske for de faa, for de skiftende arbeidere og sjøfolk, som er kommet og reist og tat sit indtryk med sig paa sin videre færd.
__
For det kristelige arbeides fortsættelse paa Syd Georgia er der allerede sørget idet stud. Teol. F. Zwilgmeyer er ansat som min eftermand. Han var ved min avreise fra Syd Georgia den 4. juni sidstleden allerede ankommet og overtok da arbeidet. – For øvrig vil jeg tilføye, at jeg før min avreise henvendte mig til de respektive bestyrere for «Tønsberg hvalfangeri» «Sandefjords hvalfangeri» Bryde & Dahl samt «South Georgia company» med anmodning om økonomisk at støtte den kr. virksomhet blant hvalfangerne paa Syd Georgia. Alle fire bestyrere stillet sig meget velvillig og lovet at indgaa med forslag derom til sine direktioner. Ved min ankomst til Sandefjord meddelte den ansættende myndighet herhjemme, bankchef L. Klavess mig, at der allerede var indkommet bekræftende svar fra «Tønsberg hvalfangeri», og andre selskaper vilde også træ støttende til. Herved opnaaes altsaa, at utgifterne til prestens løn etc. blir fordelt paa flere selskaper og prestens faste virkefelt blir utvidet, saa han faar anledning til at række flere.

Lillehammer den 17. august 1914
K. Løken.

Om transkripsjonen

Transkribert av av Hanne Garmel, Hvalfangstmuseet.

Last ned hele transkripsjonen