Arkivet etter AS Kosmos

Hvalfangstmuseets arkiver etter A/S Kosmos og Anders Jahre har kommet inn i flere omganger, spredt over en 20-årsperiode. Deler av arkivet omfatter dokumentasjon av selskapets mangslungne virksomhet helt fram til oppløsningen av selskapet på 1980-tallet.

Tre aksesjoner

Første henvendelse om avlevering kom til Hvalfangstmuseet (da Sandefjordmuseene) fra I. M. Skaugen sist på 1980-tallet, etter at dette selskapet kjøpte opp AS Kosmos. Den første aksesjonen (avleveringen) inneholdt fortrinnsvis arkivmateriale knyttet til hvalfangstnæringen og dekket årene 1928-1968. Den andre mottok museet i forbindelse med at I. M. Skaugen  flyttet sitt kontor fra Sandefjord til Oslo i 1991. Arkivmaterialet var oppbevart på Skaugens lager på Ranvik i Sandefjord. Avleveringen bestod fortrinnsvis av møtebøker, sakarkiv og regnskap fra aksjeselskaper tilknyttet Anders Jahre. I tillegg fantes en omfattende regnskapsserie med hovedbøker fra AS Kosmos, som dekket perioden frem til 1968. Drøye ti år senere mottok museet en tredje og siste aksesjon. Denne besto av arkivmateriale som hadde vært skilt ut og lagret separat i Hvalfangstens hus, og kan for en stor del knyttes til konsernledelsens sekretariat og regnskapsavdelingen. Arkivmaterialet fra denne aksesjonen inneholdt referater fra styremøter, korrespondanse, sakarkiv og regnskap knyttet til Kosmoskonsernet og dekker fortrinnsvis perioden etter 1968. I tillegg inneholdt tilveksten arkivmateriale fra flere datterselskaper, samt en rekke mindre aksje- og kommandittselskaper disponert av AS Kosmos.

Rikholdig arkiv

Anders Jahre og AS Kosmos representerer en av de tre store aktørene innen hvalfangstnæringen. Nasjonalt som internasjonalt har Kosmoskonsernet vært en sentral aktør innen sitt felt. Overgangen fra hvalfangstnæringen til nye næringsveier og satsningsområder for konsernet etter 1968, bør ha stor forskningsmessig interesse. Kun fragmenter av det samlede arkivmaterialet fra virksomheten er imidlertid bevart. Arkivet er likevel rikholdig og omfatter ca. 60 hyllemeter fordelt på mer enn 100 serier og underserier. Dette er serier som inneholder møtereferater, sakarkiv, produksjonsdokumentasjon, noe personalforvaltning, oversikter over eiendom, regnskapsmateriale, vare, produksjons- og aksjonærstatistikker, fotomateriale, jubileumsdokumentasjon m.m. Materialet har et tidsspenn på 63 år, fra 1928 til 1991. Ved hjelp av arkivdokumentene kan vi følge selskapets utvikling fra hvalfangst og skipsfart til et stort konsern med hovedaktiviteter innen flere næringsområder for eksempel; skipsfart, offshore , transport, reiseliv og industri.

Styreprotokollen

Styreprotokollen er hentet fra arkivets serie A – Styrende organer. Serien består av forhandlingsprotokoller som gir opplysninger om det økonomiske og juridiske grunnlaget for opprettelse av bedriften, dens eiere, intensjoner, bruksrettigheter, hvordan selskapene har skaffet kapital m.m. Serien dekker årene 1928 til 1976, og omfatter forhandlingsprotokoller for generalforsamlings-, styre- og representantskapet i Kosmos II AS 1930–1949, samt protokoller for styre- og representantskapet i Kosmos AS 1928-1976.

Illustrasjon av arkivbokser med logoen til Vestfoldmuseene  og Hvalfangstmuseet

Med unntak av den første styreprotokollen (det som er fra årene før 1954), har eierne/giverne besluttet at arkivet inntil videre skal klausuleres for innsyn.

arkivportalen_icon Kosmos styreprotoll på Arkivportalen