Anders A. Jahre (1891-1982)

Jurist og skipsreder Anders August Jahre (1891-1982) var bondesønn fra Sandar utenfor Sandefjord. Han begynte sin yrkeskarriere i 1915 som dommerfullmektig i Ibestad i Senja Sorenskriveri.

Under første verdenskrig tjenestegjorde han i marinen, hvor han bl.a. traff Svend-Foyn Bruun fra Tønsberg. Jahre fattet tidlig interesse for hvalfangst. Han stiftet i 1922 firmaet Anders Jahre som et personlig, heleid selskap som både drev hvalfangst og skipsfart fram til 31. desember 1947. Det blir vanligvis omtalt som Anders Jahres rederi og kom til å danne kjernen i hans omfattende forretningsvirksomhet.

Jahre hadde også kontakter mot Larvik, hvor fetterne Magnus og H.G. Melsom i oktober 1924 sendte ut offisiell aksjeinnbydelse til å danne Hvalaktieselskapet Globus. Jahre var med da selskapet ble konstituert. Det disponerte det flytende kokeriet «Lancing», verdens første kokeri med opphalingsslipp som gjorde det mulig å trekke hvalene om bord for opparbeiding. Opphalingsslippen var en av flere viktige betingelser for den pelagiske hvalfangsten som ble drevet i Antarktis fra 1925 av.

I 1928 dannet Jahre Aksjeselskapet Kosmos. Mens «Lancing» var et eldre, ombygd skip, bestilte Jahre et helt nytt flytende kokeri til det nye selskapet. «Kosmos» ble satt i fangst i 1929. Det kom i fangst sammen med flere andre kokerier, og presset på hvalstammene i Antarktis tiltok nå sterkt. Sesongen 1930/31 ble det produsert 3,6 millioner fat hvalolje hvorav Norges andel var 2,4 millioner fat.

I en krisepreget verdensøkonomi etter børskrakket på Wall Street i oktober 1929 lot oljen seg ikke selge og hele den norske hvalflåten gikk i opplag den neste sesongen.

Jahre hadde da allerede tatt initiativ til stiftelse av seks nye hvalfangstselskap og kontrahert et nytt flytende kokeri, «Kosmos 2», som gikk rett i opplagsbøyene.

1930-åra er en turbulent periode i hvalfangsthistorien og Jahre sto sentralt i de forhandlinger som da foregikk mellom de norske og utenlandske hvalfangstselskapene og, på nasjonalt plan, mellom Norge, England og Tyskland om fordeling av kvoter, salg eller utleie av norsk materiell og spørsmål om bruk av norske mannskaper på utenlandske ekspedisjoner. De norske selskapene var i hovedsak delt i tre grupperinger, Christensen-gruppen (Thor Dahl), Rasmussen-gruppen (Rosshavet) og Jahre, Bruun og von der Lippe-gruppen, der Jahre representerte den sistnevnte.

I 1930-åra etablerte Jahre også fettherdingsfabrikker i Sandar i konkurranse med de store internasjonale fettherdingstrustene. Sandar Fabrikker foredlet finnhvalolje mens Jahres kjemiske Fabrikker foredlet spermhvalolje. Anleggene ble ødelagt under krigen, men kom etter krigen nokså raskt i produksjon igjen, med fornyet utstyr.

Lukrativ, men risikofylt

Selv om hvalfangsten var lukrativ, var den også risikofylt. Jahre utviklet derfor også en betydelig flåte for vanlig skipsfart, og han startet passasjertrafikk mellom Oslo og Kiel. Han var sterkt interessert i jus og medisin og han satte av fondsmidler til flere vitenskapelige og kulturelle priser. Sandefjord ble bl.a. tilgodesett med Sandefjord Bymuseum og Ekeberg krematorium, men da Jahre også formidlet 40 millioner kroner til bygging av nytt rådhus, fattet skattemyndighetene mistanke om en utenlandsformue og om skatteunndragelser. Saken ble først avsluttet i Sandefjord tinghus 12. juni 2012, 30 år etter Anders Jahres død. Av en totalformue på en milliard kroner fikk kreditorene – staten, Vestfold fylkeskommune og Sandefjord kommune – 400 millioner kroner til fordeling mens resten gikk til bostyrets arbeid med saken gjennom 20 år.

I 1931-34 bygget Jahre en praktvilla på Midtås i Sandar. Den ble omgjort og påbygd etter krigen og fikk sin endelige utforming i 1960. Villaen ligger på en 60 mål stor tomt med parkanlegg og en nyreist paviljong med kunstverk av Knut Steen. Anlegget er fredet og eies av Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune i fellesskap.

Tekst: Jan Erik Ringstad, Hvalfangstmuseet.

Anders Jahre. Foto: Dimitri Koloboff

Anders Jahre. Foto: Dimitri Koloboff

Vera, Sandar og Jahres fabrikker 1954

Vera, Sandar og Jahres fabrikker 1954